7 grudnia 2023

Akademicy pod opieką św. Jana Kantego

Inauguracja roku akademickiego bielskich uczelni miała miejsce w niedzielę 15 października.

Mszę świętą w naszej katedrze odprawił z tej okazji ks. biskup Roman Pindel. Wraz z nim przy ołtarzu modlili się księża: Antoni Młoczek proboszcz parafii katedralnej, Piotr Góra- sekretarz ks. biskupa Romana oraz Paweł Stawarczyk – duszpasterz akademicki diecezji bielsko- żywieckiej.

Mszy świętej inauguracyjnej nowy rok akademicki uczestniczyli rektorzy bielskich uczelni, wykładowcy, pracownicy naukowi, administracyjni i studenci.

Msza święta sprawowana była w intencji społeczności akademickiej: Uniwersytetu Bielsko- Bialskiego, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza, Wyższej Szkoły Administracji, Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Wyższej Szkoły Ekonomiczną – Humanistycznej i Wyższej Szkoły Finansów i Prawa.

Uroczystą Eucharystię uświetnił śpiew Bielskiego Uniwersytetu pod dyrygenturą Jana Borowskiego.

Zwracając się do zebranych ks. biskup Roman powiedział, że 22 października br. w kościele św. Małgorzaty i Katarzyny w Kętach zostanie inaugurowany Rok św. Jana Kantego, głównego patrona diecezji bielsko-żywieckiej, z okazji 550 rocznicy śmierci. W dalszej części homilii ks. biskup Roman nakreślił życiorys św. Jana Kantego:

  • Jan Kanty urodził się 24 czerwca 1390 r. w Kętach jako syn Stanisława i Anny. W wieku 23 lat rozpoczął naukę na Uniwersytecie Jagiellońskim (wówczas Akademii Krakowskiej), gdzie w 1415 roku uzyskał stopień bakałarza nauk wyzwolonych, a trzy lata później w styczniu 1418 roku został magistrem filozofii. Po ukończonych studiach objął posadę wykładowcy, chociaż wówczas stanowisko to było bezpłatne. Nie wiadomo kiedy dokładnie Jan Kanty przyjął święcenia, ale musiało to być między 1418 a 1421 rokiem, gdyż w 1421 r. na prośbę bożogrobców z Miechowa Akademia Krakowska wysłała go do tamtejszej szkoły klasztornej, którą kierował przez następne osiem lat. Głównym zadaniem szkoły w Miechowie było kształcenie kleryków zakonnych. Równocześnie Jan Kanty pełnił obowiązki kaznodziei. Do Krakowa powrócił w 1429 r., kiedy zwolniło się miejsce w jednym z kolegiów Akademii Krakowskiej. Jan Kanty nie tylko rozpoczął wykładać na wydziale filozoficznym, ale sam podjął wówczas drugie studia na kierunku teologicznym. W czasie pracy na uczelni piastował także przez kilka semestrów urząd dziekański, a od roku 1434 także urząd rektora Kolegium Większego. W 1439 r. Jan Kanty zdobył tytuł bakałarza z teologii, a pięć lat później tytuł magistra (który był w tamtych czasach jednoznaczny z doktoratem).Pomimo licznych obowiązków uniwersyteckich Jan Kanty został kanonikiem i kantorem kapituły św. Floriana w Krakowie oraz proboszczem w Olkuszu (przy czym probostwa zrzekł się po kilku miesiącach). Pośród tych wielu zajęć Jan znajdował jeszcze czas na przepisywanie manuskryptów. Obecnie znajdują się one w Bibliotece Jagiellońskiej; część natomiast w Bibliotece Watykańskiej. Wszystkie rękopisy łącznie liczą ponad 18 tysięcy stron. Owocem jego wytrwałej pracy jako skryptora jest zachowanych 28 kodeksów. Jan Kanty słynął nie tylko troski o rozwój swojego życia wewnętrznego, ale także z wielkiego miłosierdzia okazywanego bliźnim. Wielokrotne dzielił się posiłkiem z biednymi. Będąc rektorem Akademii, zapoczątkował nawet tradycję odkładania ze stołu profesorów części pożywienia codziennie dla jednego potrzebującego. Dbał także o ubogich studentów. Ponadto sam żył bardzo skromnie, często pościł i wiele się modlił. Nigdy nie zabiegał o zaszczyty i dobra materialne. W swojej działalności duszpasterskiej skupił się przede wszystkim na szerzeniu kultu eucharystycznego i zachęcał do częstego przyjmowania Komunii Świętej. Wiele czasu poświęcał również pracy w konfesjonale. Jan Kanty zmarł w Krakowie 24 grudnia 1473 r. w opinii świętości. Do końca życia wykładał teologię. Ogłoszono go błogosławionym 27 września 1680 r. Natomiast w poczet świętych został zaliczony decyzją papieża Klemens XIII w 1767 roku. Jego wspomnienie obchodzone jest w Kościele katolickim 20 października. Relikwie św. Jana Kantego spoczywają w kościele św. Anny w Krakowie.