18 lipca 2024

Regulamin cmentarza

REGULAMIN KORZYSTANIA Z CMENTARZA PARAFIALNEGO PARAFII PW. ŚW. MIKOŁAJA W BIELSKU-BIAŁEJ

 1. Cmentarzem administruje Parafia p.w. św. Mikołaja w Bielsku-Białej.
 2. Księgę cmentarną prowadzi Administrator.
 3. Administrator przyjmuje wnioski i skargi dotyczące funkcjonowania cmentarza oraz sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu.
 4. Opłaty związane z pochowaniem zwłok pobierane są przez Administratora na podstawie obowiązującego cennika. Opłaty uiszcza się przy pochówku bez względu na jego rodzaj na cały 20-letni okres, lub w przypadku wcześniej opłaconego miejsca obowiązuje tylko dopłata do okresu 20-letniego.
  W przypadku osoby zmarłej za granicami kraju wszelkie dokumenty niezbędne do dokonania pochówku muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Osoba zamawiająca pochówek musi mieć zezwolenie na sprowadzenie zwłok na teren Rzeczypospolitej Polskiej od właściwego organu administracji.
 5. Administrator ma prawo użyć miejsca do ponownego pochówku po okresie 20 lat, jeśli nie zostanie wyrażona pisemna wola dysponenta grobu do przedłużenia okresu oraz dysponent nie dokona stosownych opłat za użycie miejsca na dalszy okres.
 6. Zarządca cmentarza nie ma obowiązku poszukiwania dysponenta grobu w celu prolongaty miejsca pochówku.
 7. Wykaz grobów, przeznaczonych do likwidacji, podany zostanie do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń cmentarza, w kościele oraz na stronie internetowej parafii na rok przed ich likwidacją. Wykazy takie będą sporządzane wraz z początkiem roku kalendarzowego.
 8. Cmentarz otwarty jest codziennie od godz. 6:00 do godz. 22:00 (nie dotyczy 31 października oraz 1 i 2 listopada).
 9. Uroczystości pogrzebowe odbywają się na cmentarzu w każdy dzień tygodnia w godz. od 8:00 do 18:00 przypadkach uzasadnionych, za zgodą Administratora możliwe jest zorganizowanie pogrzebu w innych godzinach.
 10. Osoby przebywające na cmentarzu oraz przedsiębiorcy świadczący usługi na terenie cmentarza obowiązują się do stosowania niniejszego regulaminu.
 11. Usytuowanie grobów na cmentarzu winno być zgodne z obowiązującym rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. (Dz. U. Z 2008 r. Nr 48 poz. 284) w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków.
 12. Groby ziemne, murowane oraz miejsca rezerwowe pod groby nie mogą być przedmiotem obrotu prywatnego.
 13. Na terenie cmentarza zakazuje się:
  Przebywania na cmentarzu poza godzinami otwarcia
  Wprowadzania zwierząt (nie dotyczy psów przewodników)
  Ustawiania ławek, płotów, itp. utrudniających komunikację i ruch pieszych
  Zabudowy grobu wykraczającej poza powierzchnię przewidzianą na miejsce pod grób
  Wykonywania prac ziemnych, kamieniarskich lub budowlanych bez zgody administratora
  Prowadzenia działalności handlowej
  Umieszczania reklam lub ogłoszeń
  Sadzenia drzew lub krzewów oraz ich usuwania bez zgody Administratora
  Wjazdu na cmentarz pojazdów (za wyjątkiem pojazdów związanych z funkcjonowaniem cmentarza, przeprowadzeniem pogrzebu, policji, pogotowia ratunkowego, prokuratury, straży miejskiej i inspekcji sanitarnej). Administrator może wyrazić zgodę na wjazd na teren cmentarza innych pojazdów nie związanych z funkcjonowaniem cmentarza, w szczególności w przypadku budowy i remontu pomników, nagrobków i grobów murowanych.
 14. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na grobie i w jego otoczeniu spoczywa na jego dysponencie. Przez dysponenta grobu rozumie się osobę, która jako pierwsza zawarła umowę z administratorem i opłaciła miejsce wyznaczone na cmentarzu do urządzenia grobu, oraz osoby uprawnione w art. 10 ust. Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz. U. Z 2011 r. Nr 8 poz. 687).
  Zarządca Cmentarza Parafialnego nie wykonuje usługi koszenia chwastów pomiędzy grobami.
 15. Do dysponowania wolnym miejscem uprawnieni są członkowie rodziny zmarłego Dysponenta według podanej kolejności:
  a) pozostały małżonek/ka/,
  b) krewni zstępni /dzieci, wnuki, itd./,
  c) krewni wstępni /rodzice, dziadkowie, itd./,
  d) krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa,
  e) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.
  Prawo do grobu nie podlega przekazaniu na rzecz innych osób z pominięciem kolejności wymienionej powyżej.
  Przez opłacenie prolongaty, nie nabywa się prawa własności danego miejsca, lecz staje się jedynie dysponentem danego miejsca.
 16. Administrator cmentarza nie odpowiada za uszkodzenia pomników wynikające z działania siły natury, dewastacje oraz uszkodzenia spowodowane innymi przyczynami.
 17. Ubezpieczenia pomników znajdujących się na cmentarzu we własnym zakresie dokonują dysponenci miejsca grzebalnego na którym jest posadowiony pomnik.
 18. Zagospodarowanie otoczenia grobu utrudniające przejazdy i przejścia pomiędzy grobami będą usuwane przez administratora bez informowania dysponenta grobu o zaistniałym fakcie. Dysponentowi grobu nie przysługuje żadne roszczenie odszkodowawcze z tego tytułu.
 19. Prace ziemne, kamieniarskie i budowlane mogą być wykonywane na cmentarzy po uzyskaniu od administratora pisemnego zezwolenia na ich wykonywanie.
 20. Uzyskanie zezwolenia na wykonanie prac ziemnych, kamieniarskich i budowlanych nie jest wymagane przy wykonywaniu:
  – drobnych prac kamieniarskich (zdjęcie i osadzenie akcesoriów, wykucie liter, itp.)
  – drobnych prac budowlanych (wstawianie ławek, uzupełnianie spoin, itp.)
 21. Zezwolenie na wykonywanie prac ziemnych, kamieniarskich i budowlanych wydawane jest dysponentowi grobu lub przedsiębiorcy na podstawie udzielonego przez dysponenta grobu pełnomocnictwa lub umowy.
 22. Wykonywanie prac nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi.
 23. Miejsce wykonywania prac związanych z murowaniem grobu lub montażem nagrobka musi być zabezpieczone i oznakowane w sposób gwarantujący bezpieczeństwo osobom przebywającym na cmentarzu.
 24. Wykonawcom prac zabrania się wrzucania gruzu i odpadów po robotach kamieniarsko-budowlanych do pojemników rozstawionych na cmentarzu. Pozostały po remoncie lub rozbiórce gruz ze starego pomnika jest odpadem zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2011 r. o odpadach (Dz. U. Z 2010 r. Nr 185 poz. 1234 zm.) Wykonawca ma obowiązek wywieźć z cmentarza.
 25. Po zakończeniu prac wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia i wywozu terenu i wywozu wszystkich materiałów po robotach, zabezpieczenia miejsca pod grób, a także do naprawienia ewentualnych szkód wyrządzonych w wyniku wykonywanych prac.
 26. Wskazanie firmie pogrzebowej miejsca grzebalnego do kopania grobu i sprawdzenie prawidłowości jego wykonania pod względem zgodności z przepisami prawa oraz odbiór uporządkowanego terenu przylegającego do nowego grobu dokonuje Administrator z udziałem przedstawiciela przedsiębiorcy wykonującego usługę pogrzebową.
 27. Firmy świadczące usługi pogrzebowe mogą wykonywać powierzone im usługi po uzgodnieniu z administratorem zakresu, daty i miejsca ich świadczenia.
 28. Kopanie grobów oraz otwieranie grobów murowanych przez firmy pogrzebowe może odbywać się wyłącznie w dniu planowanego pogrzebu lub ekshumacji w godzinach porannych. Wykopanie dzień wcześniej nowego grobu możliwe jest pod warunkiem zabezpieczenia wykopu i oznakowania go w sposób gwarantujący bezpieczeństwo osobom odwiedzającym cmentarz.
 29. Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana:
  a) na umotywowaną prośbę osób uprawnionych za zezwoleniem Inspekcji Sanitarnej,
  b) na zarządzenie Prokuratury lub Sądu,
  c) na podstawie decyzji właściwego Inspektora Sanitarnego.
 30. Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana:
  a) na umotywowaną prośbę osób uprawnionych za zezwoleniem Inspekcji Sanitarnej,
  b) na zarządzenie Prokuratury lub Sądu,
  c) na podstawie decyzji właściwego Inspektora Sanitarnego.
  Pusty grób po ekshumacji pozostaje do dyspozycji Zarządcy Cmentarza bez zwrotu opłaty za dzierżawę.
 • Wszelkie konsekwencje prawne związane ze złożeniem przez dysponenta nieprawdziwych lub niekompletnych dokumentów oraz decyzjami dysponenta naruszającymi dobra osobiste innych osób ponosi dysponent. W razie jakichkolwiek sporów Biuro Cmentarza nie bierze w nich udziału
 • W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem ma zastosowanie ustawa z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz. U. Z 2011 r. Nr 118 poz. 687) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.