To dzień liturgicznego wspomnienia św. Karola Boromeusz. Urodził się na zamku Arona 2 października 1538 r. jako syn arystokratycznego rodu, spokrewnionego z rodem Medici. Już w młodym wieku posiadał wielki majątek. Studia ukończył na uniwersytecie w Pawii, uzyskując doktorat obojga praw (1559). W tym samym roku jego wuj został wybrany na papieża (Pius IV).

Karol był znawcą sztuki, pięknie grał na wiolonczeli. W dwudziestym trzecim roku życia został mianowany kardynałem i arcybiskupem Mediolanu, mimo że święcenia kapłańskie i biskupie przyjął dopiero dwa lata później (w 1563 r.). Ze względu na wielkie umiejętności intelektualne stał się szybko zaufanym pracownikiem licznych instytucji watykańskich, był m.in. sekretarzem stanu. Po niespodziewanej śmierci brata, która była dla niego duchowym wstrząsem, podjął życie pełne pobożności i ascezy.

Założył Akademię Watykańską. Współpracując ze swoim wujem, papieżem Piusem IV, doprowadził do końca Sobór Trydencki, przerwany na ponad 10 lat z powodu licznych dyskusji i nieporozumień. Uchwały Soboru Karol wprowadził w swej diecezji. Założył pierwsze na świecie seminarium duchowne. Odprawił 5 synodów prowincjalnych, sprowadzał do swej diecezji zakony: jezuitów, kapucynów, teatynów; powołał też do życia zgromadzenie Oblatów św. Ambrożego. Niezmordowanie wizytował klasztory i parafie. Jego głównym celem było gruntowne przygotowanie kleru zarówno od strony intelektualnej, jak i duchowej. Hojny dla ubogich, żył ubogo. W 1572 r. na konklawe był poważnym kandydatem na papieża. Podczas zarazy w Mediolanie (1576) niósł pomoc chorym, karmiąc nawet 60-70 tysięcy osób dziennie; zaopatrywał umierających; oddał cierpiącym wszystko, nawet własne łóżko. Przewodniczył licznym procesjom pokutnym - idąc zawsze boso, z powrozem na szyi i krzyżem w ręku.

Zmarł w Mediolanie w nocy z 3 na 4 listopada 1584 r. wskutek febry. Pozostawił po sobie dorobek pisarski. Beatyfikowany w 1602 r., kanonizowany przez Pawła V w 1610 r. Patron boromeuszek, diecezji w Lugano i Bazylei oraz uniwersytetu w Salzburgu; ponadto bibliotekarzy, instytutów wiedzy katechetycznej, proboszczów i profesorów seminarium.W ikonografii św. Karol Boromeusz przedstawiany jest w stroju kardynalskim. Jego atrybutami są: bicz, czaszka, gołąb, kapelusz kardynalski, krucyfiks; postronek na szyi, który nosił podczas procesji pokutnych.