27 marca w bielskiej katedrze ks. biskup Piotr Greger podczas uroczystej Eucharystii udzielił sakramentu bierzmowania 105-osobowej młodzieży z bielskich szkół.
{Play}
Przy ołtarzu wraz z ks. biskupem Piotrem modlili się księża: Antoni Młoczek - proboszcz katedry, Zbigniew Powada - proboszcz senior oraz Szczepan Kobielus - wikariusz.
W wygłoszonej homilii ks. biskup Piotr nawiązując do czytań (Pwt 4, 1. 5 - 9) oraz Ewangelii (Mt 5, 17 - 19) wzywał do zachowania przykazań, a zwłaszcza Dekalogu - Bożego Prawa. Zgodnie z przekazem biblijnym tekst dekalogu, zapisany w Księdze Wyjścia (Drugiej Księdze Mojżeszowej), słowo po słowie został podyktowany przez Boga Jahwe Mojżeszowi na górze Synaj w trakcie wędrówki Izraelitów z Egiptu do Kanaanu.
Dziesięć przykazań, będące wyrazem podstawowych powinności człowieka względem Boga i względem bliźniego, objawia w swojej istotnej treści poważne zobowiązania. Są one ze swojej natury niezmienne i obowiązują zawsze i wszędzie. Nikt nie może od nich dyspensować. Dziesięć przykazań wyrył Bóg w sercu człowieka. My nie możemy sobie wybierać z dekalogu przykazań, które nam pasują ani ich zmieniać. Przykazania są po to, aby je przestrzegać. Pan Bóg nam daje w słowach wypowiedzianych przez Jezusa w dzisiejszej Ewangelii (Mt 5, 17 - 19)
Na zakończenie homilii ks. biskup Piotr podkreślił, by ten dzisiejszy sakrament bierzmowania, jest również i po to, aby w bogactwie siedmiu darów, które rozjaśniają ludzki umysł i wyrażają naszą wolę okazania się człowiekiem, który chce współpracować z łaską Ducha Świętego. A chce współpracować również po to, by żyjąc w tym świecie kroczyć drogami, które wyznacza nam Pan Bóg również w swoich przykazaniach.
Po udzieleniu sakramentu bierzmowania, młodzież podziękowała ks. biskupowi Piotrowi i ks. Antoniemu Młoczkowi wręczając bukiety kwiatów. Na zakończenie Eucharystii ks. biskup Piotr poświęcił krzyże- pamiątki z udzielonego sakramentu bierzmowania. a po udzielonym apostolskim błogosławieństwie, młodzież zaprosiła ks. biskupa Piotra, ks. Antoniego Młoczka do wspólnej fotografii.
Wielkie uznanie należy się ks. wikariuszowi Mieczysławowi Jonikowi, który tak liczną grupę z różnych bielskich szkół przygotował do sakramentu bierzmowania.